Martí: “El govern Colau utilitza de forma arbitrària eines urbanístiques per a tapar les seves mancances en la gestió de la política d’habitatge”

 

 

 

Matí.jpg

 

El regidor explica que el PDeCAT ha presentat al·legacions a la proposta de reservar 30% dels habitatges de nova construcció a habitatge protegit “amb l’objectiu de millorar el text i fer més viable l’objectiu que compartim: augmentar el parc d’habitatge assequible a la ciutat”

 

El Grup Municipal Demòcrata presenta també al·legacions a la ‘Modificació de PGM per a declarar la ciutat de Barcelona àrea de tanteig i retracte i definir els terminis d’edificació’ perquè es planteja de forma indiscriminada a tot el municipi

 

Jordi Martí ha explicat que el seu grup ha presentat al·legacions a la Modificació de PGM  (MPGM) per a l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl urbà consolidat de Barcelona.  El regidor ha afirmat que “la problemàtica de l’accés a l’habitatge a Barcelona amenaça els barcelonins. Compartim l’objectiu d’ampliar el parc d’habitatge de protecció, però tenim molts dubtes que l’actuació del govern Colau sigui efectiva per resoldre la problemàtica”.

 

Jordi Martí ha explicat que el seu grup, al llarg de tot el mandat, ha demostrat el seu compromís per pal·liar la problemàtica d’accés a l’habitatge, recolzant iniciatives, siguin de govern o grups de l’oposició, encaminades a aquest objectiu.

Així, el PDeCAT ha donat suport a l’aprovació del Pla pel Dret a l’Habitatge 2016- 2025 o a l’aprovació de la creació de la societat mixta metropolitana de promoció d’habitatge de lloguer assequible, en l’àmbit de Àrea metropolitana.

 

“Hem donat suport però també hem estat crítics”, ha assenyalat Martí, recordant que el seu grup ha denunciat males pràctiques del govern, com impulsar l’aprovació d’una MPGM que redueix la reserva d’aparcament per a les promocions públiques, o la manca de gestió en el lideratge públic alhora d’impulsar l’obtenció de sòl públic per a la construcció d’habitatges de protecció oficial.

A parer de Martí la MPGM proposada pel govern Colau parteix de “greus errors, de caràcter jurídic i de procediment, amenacen la viabilitat del document en complert i que, amb tota probabilitat, serà objecte de litigis”. Martí ha expressat també la seva preocupació perquè la MPGM s’ha dut a terme sense diàleg. “El planejament i l’urbanisme és una disciplina que requereix esforç de pacte i diàleg, no només perquè forma part de la cultura democràtica d’aquesta societat, sinó perquè, també, és requisit imprescindible per a que aquestes modificacions siguin implantades convenientment, perdurin amb els temps, i en definitiva, s’acompleixin els objectius que es pretenen assolir”. “Aquesta MPGM”, ha lamentat, “no ha estat sotmesa al corresponent procés de participació ciutadana, ni ciutadà, ni veïnal, ni sectorial. Una Modificació com la que es proposa, que afecta a tota la ciutat i que té afectacions al sector de la economia vinculada a la construcció, cal que sigui dialogada”.

 

Martí ha retret a l’executiu municipal la manca de diàleg, “ni tan sols ha estat parlada amb el Govern de la Generalitat, malgrat que correspon a la comissió territorial d’urbanisme aprovar definitivament la present Modificació de planejament. Deslleialtat doncs, també, institucional”.

 

Jordi Martí ha assenyalat que hi ha una realitat metropolitana que no es pot obviar, més en polítiques d’infraestructures i d’habitatge, i cal treballar en aquest horitzó metropolità. “Però l’alcaldessa ha obviat aquesta realitat i ha renunciat a liderar, com a Presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, una política metropolitana entorn l’accés a l’habitatge”, ha recriminat.

 

El regidor ha destacat també que la MPGM proposada pel govern està “mancada de rigor tècnic i és de dubtosa legalitat”. Martí també ha posat en dubte la viabilitat i efectivitat de la MPGM, que es planteja sense estudiar amb detall les necessitats específiques de cada barri de la ciutat i comporta una sèrie de problemàtiques. És d’una excessiva rigidesa, pel que caldria incloure un seguit de modificacions que permetin introduir criteris de flexibilitat:

 

Per tots aquests motius, el PDeCAT ha presentat un escrit d’al·legacions, “que es poden incorporar al text, millorant-lo, i el que és més important, fent més viable l’assoliment de l’objectiu que compartim, que és el d’augmentar el Parc d’Habitatge Assequible a la ciutat”.

AL·LEGACIONS:

 

 1. Sobre Participació i assoliment de consensos

 

–    Demanem un ajornament de l’aprovació provisional de la MPGM fins que s’hagi assolit una acord ampli en la mesura proposada tant pel que fa a la seva concreció i detall, com pel que fa a la seva implantació i desplegament.

 

–    Amb l’esmentada finalitat, demanem que es constitueixi una Taula de Treball multisectorial, en la que hi siguin representats els diferents Agents esmentats, Col•legis professionals, APCE, Cambra de Propietat Urbana, Col·legi d’APIs, entre altres.

 

–    D’altra banda cal esperar a les conclusions de la Comissió No Permanent d’estudi sobre les diferents solucions urbanístiques i normatives en matèria d’habitatge, creada per Acord del Plenari del consell Municipal de 29 de juny de 2018.

 

 1. Sobre la necessitat de treballar en un horitzó metropolità

 

–    Demanem que l’alcaldessa Colau, com a Presidenta de l’Àrea Metropolitana, impulsi i lideri de forma immediata i acordada amb els municipis metropolitans i també amb la Generalitat de Catalunya, una Modificació en l’àmbit metropolità que tingui com a objectiu el que preveu la present Modificació.

 

 1. Sobre la manca de rigor tècnic i dubtosa legalitat

 

–    Demanem una memòria econòmica aprofundida, que prevegi la repercussió de la MPGM sobre les finances locals, tenint en compte l’impacte de la mesura proposada, en la recaptació de l’IBI, els ICIO’s, i les plusvàlues, amb diferents hipòtesis, amb xifres concretes, tenint en compte els valors pels diferents barris,  i amb la comparativa respecte la recaptació en cas que aquests habitatges fossin en règim lliure.

 

–    Demanem que es reformuli el document per tal de garantir la seva viabilitat jurídica, de comú acord amb els Serveis Territorials d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

 

 1. Sobre viabilitat i efectivitat de la MPGM

 

–    Demanem que s’introdueixin mesures de flexibilitat en la aplicació de les determinacions previstes de manera que l’àmbit possible de reubicació o compensació sigui el Districte i no el barri.

 

–    Quan l’esmentada reubicació no sigui possible, i quan per motius sociològics o de inadequació de les tipologies resultants dels habitatges, ja sigui per la geometria del solar o pel fet que és absolutament il•lògic l’assumpció de determinades quotes de despeses comunitàries, es permeti l’acompliment de les càrregues que aquesta MPGM preveu, mitjançant la compensació econòmica destinada a finançar les polítiques públiques d’increment  del parc públic d’habitatges.

 

–    Cal un estudi, barri per barri de la demanada i oferta prevista en aquesta MPGM.

 

 

 

Al·legacions a la ‘Modificació de PGM per a declarar la ciutat de Barcelona àrea de tanteig i retracte i definir els terminis d’edificació’

 

El PDeCAT també ha presentat al·legacions a la ‘Modificació de PGM per a declarar la ciutat de Barcelona àrea de tanteig i retracte i definir els terminis d’edificació’, que es tramita de forma paral·lela a la MPGM per a l’obtenció d’Habitatge de Protecció Pública al Sòl Urbà Consolidat de Barcelona, en considerar que parteix dels mateixos defectes.

 

“Reiterem la denúncia que el govern de l’alcaldessa Colau està utilitzant d’una forma arbitrària unes eines urbanístiques pensades per a intervencions quirúrgiques i estudiades, per a tapar les pròpies mancances en la gestió de la política en matèria d’habitatge”, ha afirmat Martí.

El regidor ha criticat que la MPGM, tal i com es planteja, de forma indiscriminada a tot el municipi, afectant tots els immobles residencials de la ciutat, construïts o no, dins àmbits de planejament o no, en bon estat o no, amb estadants o no, “ens porta a un escenari de frivolitat absoluta”.

 

AL·LEGACIONS:

 

 1. Demanem un ajornament de l’aprovació provisional de la MPGM fins que s’hagi assolit una acord ampli en la mesura proposada tant pel que fa a la seva concreció i detall, com pel que fa a la seva implantació i desplegament.

 

 1. Amb l’esmentada finalitat, demanem que es constitueixi una Taula de Treball multisectorial, en la que hi siguin representats els diferents Agents esmentats, Col•legis professionals, APCE, Cambra de Propietat Urbana, Col•legi d’APIs, entre altres.

 

 1. D’altra banda cal esperar a les conclusions de la Comissió No Permanent d’estudi sobre les diferents solucions urbanístiques i normatives en matèria d’habitatge, creada per Acord del Plenari del consell Municipal de 29 de juny de 2018.

 

 1. Demanem que la MPGM delimiti en funció de la realitat de la demanda i la racionalitat, les àrees corresponent de tanteig i retracte, i de conservació i manteniment, que siguin convenient per a poder a dur terme una política efectiva d’habitatge. Demanem doncs que es presenti un document amb el grau de treball i detall convenient.

 

 1. Demanem que el document de MPGM incorpori el Cens previst en l’article 5 de la normativa del propi document, per tal d’evitar deixar en una situació d’indefensió i inseguretat a tot el Parc edificat i solars residencials de la ciutat. I, concretament, pel que fa als solars, el document incorpori la informació detallada d’acord amb el que la legislació catalana preveu per al registre de solars buits, que preveu l’article 177 del TRLUC.

 

 1. Igualment, i en el sentit que apuntem en l’anterior punt, sol•licitem que el document de MPGM incorpori els aspectes de concreció procedimentals, de funcionament del cens, de publicitat i de definició i concreció dels criteris per a l’exercici del tanteig i retracte, que queden diferits en el temps fins que s’aprovi una Ordenança. És prou important aquesta MPGM com perquè el document detalli i concreti aquests aspectes.

 

 

 

 

 

 

Neus Munté lamenta la manca de voluntat política del govern Colau per tirar endavant reformes als Mercats Municipals de Barcelona

Mercats.jpg

El president del Grup Municipal Demòcrata, Xavier Trias; i la candidata del PDeCAT a l’alcaldia de Barcelona, Neus Munté, reclamen a l’executiu municipal un calendari actualitzat i acurat de l’estat d’execució de les obres de remodelació d’aquests equipaments

 

La candidata del PDeCAT a l’alcaldia de Barcelona, Neus Munté, ha lamentat la manca de voluntat política del govern d’Ada Colau per tirar endavant reformes als Mercats Municipals de Barcelona. El president del Grup Municipal Demòcrata, Xavier Trias; i l’alcaldable del PDeCAT reclamen a l’executiu municipal un calendari actualitzat i acurat de l’estat d’execució de les obres de remodelació d’aquests equipaments perquè els retards comporten molts perjudicis, no només pels paradistes, sinó també pel comerç de la zona on es troben els mercats.

 

El president del Grup Municipal Demòcrata, Xavier Trias; la candidata del PDeCAT a l’alcaldia de Barcelona, Neus Munté; i el regidor responsable de Mercats, Raimond Blasi, acompanyats de consellers municipals del districte i d’àmbit del PDeCAT, han visitat aquest matí el Mercat d’Horta, pendent de remodelació. Abans de reunir-se amb la junta del mercat han ofert declaracions als mitjans de comunicació. “Estem aquí per donar suport als paradistes del Mercat que espera la seva remodelació”, ha dit Trias, que ha assenyalat que el pla de remodelació de Mercats sempre ha estat un referent però durant aquest mandat “s’aturarà i es retarda tot; i el temps és competitivitat”. A parer de Trias cal creure en els mercats, en el seu paper cohesionador de barri, tenir un pla i que es complexi. “Però al govern no li quadren els números,  no gestiona bé, el que fa és  retardar inversions i això és un desastre”, ha dit.

 

La candidata del PDeCAT a l’alcaldia de Barcelona, Neus Munté, ha assenyalat que “estem aquí per escoltar les necessitats i els plantejaments dels paradistes, i per recolzar la necessitat de remodelació del mercat, que el posi al dia i el faci competitiu”. Aquesta remodelació, ha explicat, ha d’anar en la línia de les remodelacions de mercats que en l’anterior mandat es va tirar endavant “perquè hi havia una aposta decidida per la xarxa de mercats de Barcelona, que és referent i volem que ho segueixi sent”.

 

Munté s’ha mostrat crítica amb l’alentiment i la nul·la voluntat política del govern d’Ada Colau de tirar endavant reformes d’altres mercats, com el de l’Abaceria, que ha patit un retard considerable en el trasllat a la seu provisional i les obres del nou mercat s’endarreriran  sembla ser fins l’any 2021. “No hi podem estar d’acord perquè comporta molts perjudicis, no només pels paradistes també pel comerç de la zona”, ha assenyalat, i ha citat altres mercats que estan patint aturades, com el Mercat de la Vall d’Hebron, el de sant Andreu o el del Bon Pastor. “Hi ha una aturada de les obres de remodelació però també hi ha inexistència d’un calendari d’execució de les obres. Reclamem aquest calendari acurat i actualitzat per saber l’estat d’execució d’unes obres que són molt necessàries”, ha reclamat.

 

Munté ha retret que, per part de l’executiu que encapçala Ada Colau, “no hi ha voluntat política en relació a la millora de la xarxa de mercats, han davallat els recursos. No hi creuen i els han posat en situació crítica”. “Reclamem un calendari creïble per l’execució de les  obres, i que s’executin les obres pendents, sense més dilacions,  i que les retallades no confirmades però si existents a la ciutat no facin patir encara més els mercats. Farem costat als paradistes”, ha conclòs.

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 25 de juliol de 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ajuntament recorda les víctimes dels atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils i es declara ferm en la defensa de les llibertats, la pau i els Drets Humans

El Consell Plenari de l’Ajuntament ha aprovat una Declaració Institucional, impulsada pel Grup del PDeCAT,  que agraeix la resposta ciutadana i dels cossos de seguretat i emergència, així com la solidaritat internacional, i que inclou un reconeixement especial pel comissari Trapero i el conseller Forn

 

El Grup Municipal del PDeCAT a l’Ajuntament de Barcelona, que presideix Xavier Trias, ha impulsat l’aprovació d’una Declaració Institucional, amb la signatura dels grups municipals de PDeCAT, BComú, ERC, PSC, CUP i els dos regidors no adscrits i que ha llegit el portaveu Jaume Ciurana, que recorda les víctimes i familiars dels atemptats del 17 d’agost a Barcelona i Cambrils i amb la qual la capital catalana es declara ferm en la defensa de les llibertats, la pau i els Drets Humans. El Consell Plenari de l’Ajuntament ha aprovat una iniciativa que agraeix la resposta ciutadana i dels cossos de seguretat i emergència, així com la solidaritat internacional, i que inclou un reconeixement especial pel comissari Josep Lluís Trapero i el conseller Joaquim Forn.

 

En l’exposició de motius, el text acordat recull que els passats 17 i 18 d’agost del 2017 Barcelona i Cambrils van patir l’atac terrorista més gran viscut a Catalunya en el que duem de segle. En nom de la irracionalitat es va segar la vida de 16 persones i es van ferir a més de 150 persones, destrossant a desenes de famílies i intentant terroritzar a tota una ciutat i un país. Però la resposta dels ciutadans i ciutadanes va ser exemplar, els quals van demostrar una valentia, una solidaritat i una fermesa en la defensa dels nostres valors fora de tota mida. Com també va ser exemplar la resposta dels cossos de seguretat i d’emergències, els quals van saber donar una sòlida i ràpida resposta als atacs terroristes, desactivant la cèl·lula abans que aquesta pogués continuar atacant.

 

D’aquells dies foscos i durs la ciutat de Barcelona conserva records molt dolorosos que mai haurà d’oblidar, però també conserva els records de la solidaritat, de la feina ben feta, de com es va saber reaccionar d’una manera bona i justa. Tothom va saber estar a l’alçada de les circumstàncies.

 

I per tal d’agrair a tothom i demostrar el que sent la ciutat de Barcelona, el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat la següent:

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

 

PRIMER. L’Ajuntament de Barcelona vol demostrar de nou el seu suport i escalf als familiars de les setze víctimes de l’atemptat del 17 d’agost del 2017 i als més de 150 ferits i els seus familiars. L’Ajuntament de Barcelona sempre estarà amb ells i el seu record serà sempre un al·licient per continuar lluitant per la pau i la llibertat.

SEGON. L’Ajuntament de Barcelona continuarà ferm en la defensa de les llibertats, de la pau i dels Drets Humans i sense rendir-se davant els totalitarismes de qualsevol mena.

TERCER. L’Ajuntament de Barcelona vol tornar a agrair tot el suport i estima que ha rebut durant aquest últim any d’arreu del món. Barcelona mai oblidarà a tots els que ens han acompanyat en el dolor i ens l’han alleugerit.

QUART. L’Ajuntament de Barcelona vol mostrar l’orgull que sent pels barcelonins i barcelonines, per com van saber reaccionar exemplarment davant del terror, per la valentia i la solidaritat mostrades en aquells dies tan foscos i durs.

CINQUÉ. L’Ajuntament de Barcelona agraeix de nou la feina duta a terme aquells dies per les forces de seguretat (Mossos d’Esquadra Guàrdia Urbana) i els Serveis d’Emergències Mèdiques, i agraeix especialment la bona tasca duta a terme pel Major dels Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero i pel Molt Honorable Conseller d’Interior Joaquim Forn.

 

 

Barcelona, 20 de juliol de 2018

 

 

Trias ressalta el desastre de la gestió d’Ada Colau, a qui creixen els assentaments irregulars tot i la millora econòmica del país i reclama solucions

Trias.jpg

Al Consell Plenari, el president del grup municipal del PDeCAT ha preguntat a l’alcaldessa sobre els assentaments irregulars, que des de l’inici de mandat han augmentat un 46%, i ha reclamat solucions per una situació que ens fa mal a tots

 

L’executiu municipal ha acceptat un prec presentat per la regidora Maite Fandos que demana que el treballi conjuntament amb la UFEC, les federacions vinculades als esports nàutics i el mar i el Club Patí Vela Barcelona, el futur del Moll de la Marina i el Port Olímpic

 

El president del grup municipal del PDeCAT a l’Ajuntament, Xavier Trias, ha ressaltat el desastre de la gestió d’Ada Colau, a qui creixen els assentaments irregulars tot i la millora econòmica del país i reclama solucions. Al Consell Plenari celebrat avui, Xavier Trias ha preguntat a l’alcaldessa sobre els assentaments irregulars, que des de l’inici de mandat han augmentat un 46%, i ha reclamat solucions per una situació que ens fa mal a tots. L’executiu municipal ha acceptat també un Prec presentat per la regidora del Grup Demòcrata Maite Fandos que demana que el treballi conjuntament amb la UFEC, les federacions vinculades als esports nàutics i el mar i el Club Patí Vela Barcelona, el futur del Moll de la Marina i el Port Olímpic.

 

Xavier Trias ha formulat l’alcaldessa la següent pregunta: “Quin és el capteniment de l’Alcaldessa sobre els assentaments irregulars existents a la ciutat de Barcelona?”. Des de l’inici de mandat Colau, el nombre d’assentaments irregulars a la ciutat de Barcelona ha augmentat un 46%. El nombre de persones que viuen en assentaments irregulars a la ciutat ha augmentat més d’un 30% arribant durant el primer trimestre d’aquest any 2018 a 536 persones vivint en situació de barraquisme.

 

Trias ha explicat que hi ha un gran assentament irregular a la plaça de les Glòries, “que va creixent, suposo que quan ho veu, com a mi, se li trenca el cor. És una situació molt greu i que ens fa mal a tots”.

 

Després d’escoltar la resposta de l’alcaldessa, Trias ha expressar la seva preocupació: “no veig que expliquin què faran. Cal buscar solucions”. El president del Grup Demòcrata ha explicat que, sota el seu mandat com alcalde “i en plena crisi econòmica, es van disminuir persones i assentaments, ara tot i la recuperació econòmica, han augmentat”. “Què li diria a un alcalde que tingués aquests resultats? Que és un desastre!”, ha assegurat Trias, tot afegint que el govern Colau “gestionen malament perquè no és només qüestió de recursos, ja que amb més recursos tenen més problemes”. “Hi ha alguna cosa que no fan bé, és lamentable”, ha conclòs.

 

La regidora Maite Fandos ha presentat un prec al Consell Municipal que demana que el Govern Municipal de l’Ajuntament de Barcelona treballi conjuntament amb la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), les federacions vinculades als esports nàutics i el mar i el Club Patí Vela Barcelona, el futur del Moll de la Marina i el Port Olímpic. El govern ha acceptat el prec.

 

Fandos ha explicat que el passat 6 de juliol de 2018 el Govern Municipal va presentar el projecte ‘El nou Port Olímpic: Obrint Horitzons per la ciutat. Mar, Esport i Tecnologia’, que es construeix al voltant de l’àmbit esportiu i amb l’objectiu de generar afició pel mar i els esports nàutics, “un objectiu que compartim”.  La regidora ha explicat que la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) té un projecte anomenat Projecte Barcelona Escoles de Mar que coincideix, de manera important amb el projecte elaborat per l’Ajuntament de Barcelona. Al mateix Moll de Marina es troba el Club Patí Vela Barcelona, que va néixer amb vocació de conservar i promoure el caràcter popular del patí català, embarcació gairebé centenària i pròpia de la costa barcelonina.

 

La regidora ha assenyalat que “no ens consta que aquests agents, i altres, tot i tenir projectes similars al de l’executiu hi hagin participat”, per això, ha afegit “demanem que conjuntament amb l’UFEC, les federacions vinculades als esports nàutics i el mar i el Club Patí Vela Barcelona, treballin pel futur del Moll de la Marina i el Port Olímpic i se’ls posi en valor”.

 

 

Barcelona, 20 de juliol de 2018

 

 

 

El Govern Colau, a instàncies del PDeCAT, haurà d’elaborar un pla específic per a motocicletes i ciclomotors a Barcelona

La regidora Francina Vila, que ha defensat la proposició aprovada al Plenari Municipal, afirma que “definir un model de mobilitat és definir model de ciutat”, i lamenta la incapacitat de diàleg i el dogmatisme de l’executiu amb moltes de les entitats que formen part del Pacte de la Mobilitat

 

El Govern que encapçala Ada Colau, a instàncies del grup municipal del PDeCAT, haurà d’elaborar un pla específic per a motocicletes i ciclomotors a la ciutat de Barcelona. La regidora de mobilitat del Grup Demòcrata, Francina Vila, que ha defensat la proposició aprovada al Plenari Municipal, ha afirmat que “definir un model de mobilitat és definir model de ciutat”, i ha lamentat la incapacitat de diàleg i el dogmatisme de l’executiu amb moltes de les entitats que formen part del Pacte de la Mobilitat.

 

El Plenari del Consell Municipal ha aprovat avui una proposició amb els vots del PDeCAT, C’s, ERC, PSC i PP; el vot en contra de la CUP; i l’abstenció de BComú;  que insta el govern a elaborar un pla específic per a motocicletes i ciclomotors que tingui els següents objectius estratègics:

 

 1. Liderar la transició cap a l’electrificació de la flota de vehicles a motor de dues rodes.
 2. Dissenyar el model de regulació del “sharing” d’aquests vehicles .
 3. Impulsar la formació i informació a la ciutadania sobre la normativa municipal que afecta a les motos i ciclomotors.
 4. Impulsar una campanya que promogui el civisme i la disciplina per part dels usuaris d’aquests vehicles.
 5. Que promogui la convivència pacífica i l’equilibri entre els diferents modes de transport de Barcelona.
 6. Que reculli el conjunt d’inversions necessàries per millorar la seguretat viària dels usuaris d’aquest tipus de transport.
 7. Que proposi alternatives reals d’aparcament per aquests tipus de vehicles.
 8. Instar al govern a presentar, en el termini d’un, més un conjunt de mesures que donin resposta immediata i real a les necessitats d’aparcament dels vehicles a motor de dues rodes i que representa el 30% de la mobilitat de la ciutat”.

 

La regidora Francina Vila ha explicat que la mobilitat de les persones és un dels reptes actuals més importants de les ciutats i les àrees metropolitanes. “Definir un model de mobilitat és definir model de ciutat”, ha dit Vila, que ha afegit que un govern ha de ser capaç de teixir grans complicitats amb la ciutadania, els sectors econòmics i socials per als quals la mobilitat és fonamental i arribat a consensos polítics per planificar a anys vista, preveient les inversions necessàries i evitant que hi hagi canvis substancials sobre el model amb els canvis de govern”. “Però el govern”, ha lamentat Vila, “està dinamitant el Pacte de la Mobilitat de la ciutat, perquè no han tingut voluntat d’acord polític, ni voluntat d’acord amb moltes entitats del Pacte que estan en peu de guerra decebuts per la incapacitat de diàleg i el dogmatisme del govern, i perquè han s’han carregat un dels principis fonamentals de la Mobilitat: l’equilibri entre els diferents modes de transport perquè hi hagi una convivència pacífica”.

 

Vila ha criticat la política de mobilitat del govern que encapçala Ada Colau: “primer va ser el tramvia, un míssil línia de flotació empresa pública de bus de la ciutat i a la mobilitat de la ciutat; després els carrils bicis, “pintats  de manera indiscriminada sense consens, amb nocturnitat”; i ara, toca a les motos. Les motos, i les motocicletes, són un mode de transport que suposa el 30% de la mobilitat privada de la ciutat, un mode de transport de baix consum, i una oportunitat per la mobilitat de la ciutat; però el govern, enlloc de fer aliances amb els usuaris de les motos, “s’han dedicat a fer-los la vida impossible”, ha criticat.

 

Malgrat l’abstenció del grup del govern, la iniciativa ha quedat aprovada. Vila ha assenyalat que quan un grup municipal planteja l’elaboració d’un pla és va perquè es busca el compromís ferm del govern perquè tiri endavant. “Avui ha quedat aprovat, parlin amb les entitats, amb els usuaris”, ha dit la regidora, que ha afegit que si el govern no pensa aplicar al  Pla es presentarà a la Pacte per la Mobilitat, si no surt del govern sortirà  de la resta de forces polítiques”.

 

Barcelona, 20 de juliol de 2018

 

Sònia Recasens: “La mala gestió provoca retallades, patiment a les famílies, i davant això serem bel·ligerants”

El Consell Plenari ha aprovat una proposició presentada per PDeCAT, ERC i PSC, que reprova la mala gestió econòmica del govern Colau i crea una Comissió d’estudi i seguiment que controlarà l’execució pressupostària de l‘Ajuntament

 

La portaveu adjunta Sònia Recasens afirma que avui, “el govern queda reprovat,  fiscalitzat, sotmès a un control exhaustiu” i afegeix que “a 10 mesos d’acabar el mandat no es reprograma, es retalla”

 

La portaveu adjunta del Grup del PDeCAT a l’Ajuntament, Sònia Recasens, ha assegurat avui que “la mala gestió provoca retallades, patiment a les famílies, i davant això serem bel·ligerants”.  El Consell Plenari ha aprovat una proposició presentada per PDeCAT, ERC i PSC, que reprova la mala gestió econòmica del govern Colau i crea una Comissió d’estudi i seguiment que controlarà l’execució pressupostària de l‘Ajuntament. Recasens ha afirmat que avui, “el govern queda reprovat,  fiscalitzat, sotmès a un control exhaustiu” i afegeix que “a 10 mesos d’acabar el mandat no es reprograma, es retalla”.

 

Aquest matí s’ha celebrat un Consell Plenari Extraordinari per aclarir les retallades del govern d’Ada Colau. La portaveu adjunta del PDeCAT ha afirmat que 10 dies després que es conegués la informació de que el govern que encapçala Ada Colau durà a terme retallades de més de 100 milions d’euros, “avui compareix l’alcaldessa però hi ha confiança zero, transparència zero i no ha rendit comptes del que ens esta passant”.

 

Recasens ha reclamat que “el govern no apel·li a que els partits estem de precampanya perquè hi ha una situació d’incertesa davant la solvència aquesta institució, que és la garantia de poder dur a terme polítiques social”. “La mala gestió provoca retallades, patiment a les famílies, i davant això  serem bel·ligerants”, ha assenyalat.

 

Recasens ha explicat que “ni en els pitjors moments de la crisi, l’Ajuntament ha hagut de fer retallades. Com han pogut arribar a aquesta situació?”, i ha lamentat que, fins ara, “hem sentit quatre vaguetats, negant obvietats,  que si el paper amb les instruccions està  desfasat; però per què no ensenyen el contraordre del mes de maig o juny? Desvien el tret per distreure l’objectiu”. Per a la regidora Recasens, la instrucció de retallar “afecta directament a la línia flotació dels districtes, que veuran projectes paralitzats, escoles bressol que no obriran portes, potser només podran inaugurar les que vam deixar nosaltres, i hauran de seguir fent front a la pèssima tarifació d’escoles bressol, etc.”.

 

Sònia Recasens ha expressat la preocupació pel compte de resultats i ha reclamat al govern que parli clar i expliqui quina és la previsió de tancament, si preveuen tancar amb dèficit i ha afegit que el govern Colau ha comès un “error de populisme i un error pressupostari”. La portaveu adjunta ha afirmat que “van guanyar la qüestió de confiança, que els va permetre aprovar el pressupost,  però van perdre la poca credibilitat que tenien. No confongui la confiança dels seus 11 regidors amb la desconfiança que ha trobat la carrer”.

 

Recasens ha explicat que el govern el 2018 només podia pressupostar per ingressos allò que el 2017 realment va ingressar. “Per què ha pressupostat el 2018, 35 milions més per plusvàlues dels que finalment van ingressar el 2017? Van preveure l’efecte dels quasi 40 milions de plusvàlues negatives que les sentències ja apuntaven?”, ha preguntat Recasens que ha afegit que, el maig de 2018 indiquen que els ingressos disminueixen en 150 milions respecte les previsions; i les despeses han augmentat en 67 milions respecte les previsions, ja donem per bo que arribaran els 100M que falten de l’IBI però així i tot hi ha un “gap” de gairebé 100M. La regidora també ha explicat que s’ha rebaixat el PIM del 2018-2019 un 47% a l’àrea social i un 20% a l’àrea d’Ecologia i Urbanisme “però no sentim les queixes de les responsables de les àrees”.

 

“Els veig nerviosos, a la defensiva, no donen explicacions del què està passant. Molt bla, bla ,bla però diguin quina previsió de tancament tenen. A 10 mesos no es reprograma, es fan  retallades per quadrar el pressupost perquè no es pot fer dèficit”, ha dit Recasens que ha exigit a l’executiu municipal que preservi les finances, “el bé més preuat per garantir polítiques socials i no hipotecar el futur”

 

Recasens ha acusat el govern de fer “teatre però no tenen guió, els hi recomano que l’escriguin de pressa, que sigui veraç perquè no es juga amb la solvència, que deixin de banda l’opacitat, la supèrbia i d’estar enfadats perquè si algú ha d’estar enfadat és la ciutadania” i ha afegit que “avui queden reprovats, fiscalitzats, sotmesos a un control exhaustiu”. “Sense una institució solvent no podran fer afrontar les necessitats de la ciutadania, facin els deures i no retallin”, ha conclòs.

 

 

 

Barcelona, 20 de juliol de 2018

De l’oportunisme a les oportunitats

Article de Neus Munté

Churchill deia que els pessimistes veuen una dificultat en cada oportunitat, mentre els optimistes veuen una oportunitat en cada dificultat. Jo sóc una persona optimista i seré una alcaldessa optimista: aprofitaré totes les oportunitats i treballaré en positiu, per convertir les dificultats en noves oportunitats, en benefici dels ciutadans i les ciutadanes de Barcelona. La valentia i la decisió seran eixos principals de la meva política.

 

Perquè Barcelona no pot perdre més oportunitats, ni més inversions, ni més projectes, ni més infraestructures, ni més llocs de treball, que beneficiarien els ciutadans i augmentarien el seu benestar. Barcelona no pot estar sotmesa per més temps a l’oportunisme electoral i ideològic de l’actual Govern.

 

Vull que passem pàgina a l’oportunisme que ha presidit moltes de les declaracions i les decisions que s’han pres a Barcelona en els darrers tres anys, i que recuperem les oportunitats que Barcelona ofereix, que apostem pel creixement econòmic endreçat i sostenible, que lluitem per una ciutat que sigui motor i no fre, que no deixi ningú enrere i que converteixi els projectes en causes de tots, i no d’uns contra els altres. Perquè l’oportunisme suposa decreixement, és a dir, desinversions, passes enrere i retallades,  que ja comencen a fer-se evidents.

 

Aquest Govern, que prometia posar fi a determinades problemàtiques, les ha acabat agreujant. Els lloguers han pujat encara més, cada cop tenim més persones sense llar, cada cop hi ha més inseguretat. Jo vull oferir una alternativa per a remuntar Barcelona.

 

Vull liderar un Govern ambiciós i il·lusionant, que no tingui por a donar impuls a la millor Barcelona. Que no tingui por a construir infraestructures faraòniques quan siguin necessàries, perquè el que serà faraònic serà el seu retorn social. Que vulgui resoldre els problemes i no enquistar-los, per a obtenir un rèdit electoral. Que desitgi una Barcelona sostenible, viva, segura i justa. Que aposti per una visió metropolitana davant reptes com l’habitatge o la mobilitat. Una ciutat que exerceixi de capital del país i de la Mediterrània.

 

Barcelona és una ciutat d’oportunitats, que mereix un govern decidit a impulsar-les i posar-les al servei dels ciutadans i ciutadanes.